Վերանորոգման վարժասարք

Հայտնի է, որ տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի դերը ատոմակայանների հուսալի և անվտանգ շահագործման ապահովման գործում բավականին մեծ է: Առկա տվյալների համաձայն`անձնակազմի «մեղքով» ԱԷԿ-ի շահագործման մեջ առկա անկանոնությունների բաժինը կազմում է շուրջ 40%: Դրանց մեկ երրորդը պայմանավորված է սպասարկող անձնակազմի մեղքով:
Դասընթացի արդյունավետության բարձրացման ուղիներից մեկը համակարգչային ուսուցման համակարգերի մշակումն ու ներդրումն է: Համակարգչային ուսուցման համակարգերի օգտագործման առավելություններն են `վերապատրաստվողներին բարձրորակ ուսումնական նյութի հետ աշխատելու հնարավորություն տալը, վերապատրաստման ծախսերն ու ժամկետները նվազեցնելը, նրանց համար հարմար պահին մասնագետներ պատրաստելու հնարավորությունը և այլն:

«Հայատոմ» ինստիտուտը մշակում է համակարգչային դասընթացներ` հիմնված ժամանակակից մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաների վրա, մասնավորապես` ԱԷԿ-ի սպասարկող անձնակազմի վերապատրաստման գործընթացում օգտագործելու համար: Բրիտանական CNCP ծրագրի շրջանակներում «Հայատոմ» ինստիտուտը մշակել է հետևյալ ԱԷԿ-ի սարքավորումների վերանորոգման վարժասարքը՝ - ՋՋԷՌ-440 ռեակտորի գլխավոր փական; - ՋՋԷՌ-1000 ռեակտորի գլխավոր շրջանառության պոմպ (ԳՇՊ-195մ): Համակարգչային ծրագիրը ապահովում է կրթական գործունեության հետևյալ տեսակները՝ - տեխնոլոգիական գիտելիքների ուսուցում; - վերապատրաստում; - գիտելիքների մակարդակի գնահատում: Վերապատրաստման փուլում անձնակազմը գիտելիքներ է ստանում սարքավորումների կազմի, նախագծման, նպատակի, միավորների դասավորության, հնարավոր անսարքությունների և դրանց պատճառների, ինչպես նաև վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման մասին: Ավտոմատ ռեժիմում վերապատրաստվողին ցույց է տրվում սարքավորումների ապամոնտաժման և հավաքման գործընթացը: Մշակված անիմացիաները կատարվում են ձայնային ազդանշանների միջոցով: Դասընթացի փուլում նյութերը համախմբելու համար օգտագործվում են նաև թեստեր (ճիշտ պատասխանների ներկայացմամբ): Դասընթացի փուլում վերապատրաստվողին հնարավորություն է ընձեռվում ինքնուրույն իրականացնել սարքավորումների ապամոնտաժման և հավաքման աշխատանքներ ՝ օգտագործելով առանձին մասերի և հավաքույթների էկրանային պատկերներ (անհրաժեշտության դեպքում վերապատրաստվողին տրվում է հուշում: Համակարգչային ծրագիրը ապահովում է գիտելիքների գնահատում թեստերի և ապամոնտաժման և հավաքման վարժությունների միջոցով: Համակարգչային ծրագիրը, օգտագործելով բարձրորակ եռաչափ գրաֆիկա, ապահովում է հետևյալը՝ Սարքավորումների հանգույցների տեսողական մանրամասն ցուցադրում՝ տարբեր կողմերից, կտրվածքներով՝ մանրամասնելով հատկապես կարևոր հատվածները; Սարքավորումների հանգույցների տեսողական ցուցադրում, ինչպես առանձին, այնպես էլ որպես ամբողջ սարքավորուման մի մաս; Վերականգնման աշխատանքների գործընթացում մասնագիտացված գործիքների օգտագործման ցուցադրություն:
Վերանորոգման վարժասարքի օգտագործումը չի սահմանափակվում միայն ատոմակայաններով:Նման ուսուցման գործիքի ներդրումը նպատակահարմար է ցանկացած արդյունաբերության մեջ, որտեղ օգտագործվում են բարդ սարքավորումներ, որոնց որակը և վերանորոգման ժամանակը կարող են էապես ազդել անվտանգության մակարդակի և տնտեսական գործունեության վրա: Պատվիրատուի ցանկությամբ «Հայատոմ» ինստիտուտը կարող է մշակել՝ Վերանորոգման վարժասարք տեխնոլոգիական սարքավորումների համար; Սարքավորումների նախագծման (կամ կատարված տեխնոլոգիական գործողությունների) ուսուցանող վարժասարք; Եռաչափ գրաֆիկայի վրա հիմնված անիմացիաներ, որոնք ներկայացնում են՝ սարքավորումների շահագործում; սարքավորումներ ապամոնտաժելու կամ հավաքելու տեխնոլոգիա, տարբեր գործողություններ կատարելու տեխնոլոգիա, գովազդային նպատակներով օգտագործման տեսանյութ և այլն: